Razvojni projekti

Radimo u različitim oblastima, najčešće u konzorcijumima sa specijalizovanim kompanijama kako bismo pokrili sve aspekte projekta.

Tokom tenderskog procesa angažovani smo na izradi celokupnog predloga projekta ili u ključnim aspektima te pripreme, naročito u analizi lokalnog okruženja i uslova. Naše poznavanje situacije i ključnih aktera obezbeđuje čvrstu sponu projekta sa realnim potrebama i okolnostima u lokalnoj zajednici. Važno je analizirati potrebe i odgovoriti na njih na pravi način, uz puno učešće lokalnih aktera, koristeći sve raspoložive kanale za razmenu i prenošenje znanja.

U procesu implementacije, projektni tim, korisnici projekta i donatori mogu da očekuju našu aktivnu podršku i saradnju. Uvek se trudimo da klijent od konsultanta dobije puno razumevanje i pravi odgovor na postavljena pitanja.

Oblasti u kojima radimo su sledeće:

–  osmišljavanje i izrada predloga projekata

– budžetiranje

– istraživanje

– pisanje predloga projekata

– identifikacija, ocena i angažovanje domaćih i međunarodnih eksperata i drugih resursa

– PCM/LFA

– jačanje kapaciteta oraganizacija i institucija

– osmišljavanje, priprema i organizacija radionica i obuka

– logistička i administrativna podrška

–  monitoring i evaluacija

– administrativna podrška projektima