Osiguranje kvaliteta

Halifax je sertifikovan za upravljanje kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001, i za upravljanje prevodilačkim uslugama prema zahtevima evropskog standarda EN15038.

Sertifikacija zahteva početnu proveru (audit) da su svi sistemi uspostavljeni po standardu, a zatim slede redovne kontrolne provere. Proveru Halifaxa radi Bureau Veritas, jedna od najvećih svetskih sertifikacionih kuća.

ISO 9001

Serija standarda ISO 9000 se tiče sistema upravljanja kvalitetom. Pomaže organizacijama da odgovore na zahteve/potrebe klijenata i drugih zainteresovanih strana, istovremeno poštujući sve zakonom propisane zahteve u vezi sa proizvodom. ISO 9001 obuhvata zahteve koje organizacije koje žele da rade po standardu moraju da ispune.

Standard je zasnovan na brojnim principima upravljanja kvalitetom kao što su fokusiranost na klijenta, rukovođenje, uključivanje ljudi, procesni pristup, sistemski pristup upravljanju, stalno unapređivanje, odlučivanje zasnovano na činjenicama, i uzajamno korisni odnosi sa partnerima.

Primena ISO 9001 obezbeđuje da klijenti dobiju ujednačene, kvalitetne proizvode usluge.

Više detalja na www.iso.org

EN 15038

EN 15038 je standard kvaliteta koji je razvijen specijalno za pružaoce usluga prevođenja kako bi se obezbedila ujednačenost kvaliteta njihovih usluga. Standard je 2006. objavio CEN, Evropski komitet za standardizaciju (www.cen.eu). Ovaj standard se sve više prihvata širom sveta, a Evropska unija je počela da ga koristi kao merilo kvaliteta.

Poštovanje zahteva standarda obuhvata sistematski pristup pružanju usluga kao i za ISO 9000, sa mehanizmima za stalno unapređenje. Sertifikaciono telo sprovodi redovne provere. Postoje i odredbe koje su specifične za prevođenje, kao što su selekcija i testiranje prevodilaca i kombinacija usluga da bi se obezbedio dobar prevod.

Možete pročitati više o ovome na sajtu EUATC, Asocijacije prevodilačkih kompanija Evropske unije:

http://euatc.org/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=42