Međunarodni razvojni projekti – Reference

■   Program prekogranične saradnje Srbija − Bugarska 03-04/2014. Opština Pirot / EU
Moderacija i obezbeđivanje četiri stručna govornika na završnom poslovnom forumu. Prezentacije eksperata su se bavile važnim temama − od raspoloživih fondova EU, formiranja klastera i saradnje između lokalnih samouprava i lokalnih preduzetnika do slobodnih zona i njihovih prednosti. Prevod 400 strana pravne i finansijske dokumentacije koja će pomoći preduzećima da što bolje iskoriste sve mogućnosti koje pruža prekogranična saradnja.

■   Program prekogranične saradnje Rumunija − Srbija 07-08/2013 Opština Zrenjanin / EU
Studija izvodljivosti za izgradnju biciklističke staze duž reke Begej od rumunsko-srpske granice do sela Klek i staze unutar samog grada Zrenjanina.

■    Podrška osiguranju kvaliteta sistema završnih ispita na nacionalnom nivou u osnovnom i srednjem obrazovanju – Projekat koji finansira Evropska unija u visini od 3 miliona evra sa ciljem pružanja podrške srpskim vlastima u razvoju i primeni sistema za obezbeđivanje kvaliteta u opštem osnovnom i srednjem obrazovanju kao i srednjem stručnom obrazovanju. Prioritet projekta je razvoj sistema ispitivanja i okvira nacionalnih kvalifikacija kao i jačanje kapaciteta Ministarstva prosvete i ostalih relevantnih institucija. http://www.okni.edu.rs

■    Jačanje zaštite potrošača u Srbiji – projekat koji finansira EU iz programa IPA 2009, čija je vrednost 2,8 miliona evra, a sprovodi ga međunarodni konzorcijum na čelu sa kompanijom European Profiles S.A, sa Halifax Consultingom kao jednim od partnera. Projekat podržava resorno ministarstvo da uspostavi saradnju sa svim zainteresovanim stranama u ovoj oblasti, da se unapredi zaštita i promovisanje prava i interesa potrošača u Srbiji, u skladu sa propisima EU i najboljom praksom. www.zapotrosace.rs

    MSP IPA 2007 – Projekat koji finansira Evropska unija vredan 8 miliona evra, a implementira konzorcijum predvođen Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju (GTZ) sa Halifaxom kao  partnerom. Realizacija projekta je počela u januaru 2010. Projekat je predviđen kao nastavak serije uspešnih ‘Exchange’ projekata za podršku razvoju lokalne samouprave i decentralizaciju u Srbiji. http://www3.exchange.org.rs/

    Podrška u programiranju IPA fondova – Naši eksperti su aktivno učestvovali u brojnim projektima podrške Ministarstvu finansija Republike Srbije u procesu programiranja sredstava iz fondova EU, iz programa IPA 2007 do 2011.

■    Project Preparation and Technical Assistance Facility to Reinforce Administrative Capacity in Serbia

(2009-2012) – Projekat koji finansira Evropska unija vredan 6 miliona evra, a implementira konzorcijum predvođen Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju (GTZ) sa Halifaxom kao  partnerom. Projekat je počeo u martu 2009. i radi na pripremi za uvođenje IPA komponenti 3 i 4 koje će, nakon što je Srbija dobila status kandidata u martu 2012, postati aktivne kada DIS stupi na snagu. Projekat podržava NIPAC – Strateškog koordinatora i operativne strukture u pripremi Stateškog koherentnog okvira, operativnih planova u oblasti transporta, životne sredine i regionalnog razvoja, zajedno sa rezervom pripremljenih projekata, i razvoja ljudskih resursa. http://ipa2007ppf.org

    Prevođenje evropskog zakonodavstva – Projekat koji je finansirala Evropska unija vredan ½ miliona evra koji je implementirao Halifax Consulting – Prevođenje 16,000 strana evropskog zakonodavstva na srpski jezik u cilju harmonizacije nacionalnog zakonodavstva sa propisima EU, od novembra 2008 do novembar 2010. Videti web stranicu posvećenu projektu  

■    Program podrške opštinama severoistočne Srbije – Projekat koji je finansirala Evropska unija, vredan 7 miliona evra i koji je implementirao konzorcijum koji je predvodio VNG International, sa Halifaxom kao partnerom. Trogodišnji razvojni program podrške opštinama u Banatskom i Braničevskom okrugu  za jačanje njihovih kapaciteta i sprovođenje velikih investicionih projekata. www.mspne-serbia.org

■    Tim za izradu projekata u svrhu njihovog kreditiranja – Projekat koji je finansirala Evropska unija i koji je implementirao Halifax Consulting: serija studija izvodljivosti opštinskih infrastrukturnih projekata za investicije vrednosti 4-15 miliona evra. Studije su rađene na nivou zahteva za kreditiranje međunarodnih finansijskih institucija (Svetska banka).

    Priručnik za reciklažu akumulatora (IFC) – Izrada Priručnika za rukovanje, odlaganje i reciklažu akumulatora sa komponentom obuke za zaposlene i izradom promotivnog materijala.

■    Program smanjenja zagađenja Dunava DREPR (Svetska banka / Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede) – Izrada Kodeksa dobre poljoprivredne prakse koji analizira sve aspekte zagađenja iz poljoprivrede koji utiču na vodne resurse. Izrada kodeksa, prevod na srpski jezik, grafički dizajn i prelom za štampu. (U konzorcijumu sa Niras Scan-Agri)

    Lokalni ekonomski razvoj na Balkanu LEDIB (Carl Bro/Danida) – Program lokalnog ekonomskog razvoja.

■    Evaluacija SIDA programa za Srbiju (Opto International/Sida) – Evaluacija SIDA programa za Srbiju sa ciljem razvoja nove višegodišnje strategije intervencija.

    Evaluacije projekata – Halifax je sproveo brojne evaluacije projekata za UN i EU, često u obliku  Okvirnih ugovora EK, od Srbije do Bocvane.